น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง

หลักสูตรน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง

Advance of Aromatherapy

ราคา 15,000 บาท

ระยะเวลา 144 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 64 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติในเวลาเรียน 60 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัตินอกเวลาเรียน 20 ชั่วโมง
เวลาเรียน 8:00 - 17:00 น.

พื้นความรู้ของผู้เรียน

1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ

2.อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี

3.มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ หลักสูตรวิชาน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น และ/หรือ

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆที่เทียบเท่า

จุดประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันหอมระเหย

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยตามมาตรฐานสากล

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการผลิตและแปรรูปน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

5.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปพัฒนาน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

รายการสอน

1.ภาคทฤษฎี 64 ชั่วโมง

1.1 การศึกษาเรื่องสมุนไพรนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหย 85 ชนิด (30 ชั่วโมง)

-ศึกษารายละเอียดเรื่องการปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

-ลักษณะวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช 85 ชนิด

-การวิเคราห์หาปริมาณและคุณภาพโดยใช้เครื่องมือเรียกว่า “ แก๊ซโครมาโตกร๊าฟฟี่ ”

(Gas Chromatography) ในรายละเอียด วิธีการที่สูงขึ้น

-หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ และได้

มาตรฐานสากลนิยม

-สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 85 ชนิด

1.2 หลักเกณฑ์การนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ในการดุแลสุขภาพ (3 ชั่วโมง)

1.3 องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ตลอดจนผิวหนัง (3 ชั่วโมง)

1.4 ชีวเคมี เกี่ยวกับการสร้างและใช้พลังงานของสิ่งมีชีวิต (Metabolism) (4 ชั่วโมง )

1.5 กลไกการกระจายกลิ่น การดูดซึมกลิ่นเข้าสู่ร่างกาย และผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย (4 ชั่วโมง)

1.6 สารพิษและการเกิดพิษจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนกระบวนการทำลายสารพิษของร่าง

กาย และการใช้ธรรมชาติทำลายสารพิษ (4 ชั่วโมง)

1.7 วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Science) ( 5 ชั่วโมง)

1.8 สรีรวิทยาและกายวิภาควิทยาชั้นสูง เพิ่มเติมจากเบื้องต้น (5 ชั่วโมง)

1.9 การนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ดูแลบำรุงและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง (5 ชั่วโมง)

1.10 การจัดการด้านอาชีพ (1 ชั่วโมง)

2.ภาคปฏิบัติ (60 ชั่วโมง)

2.1 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้แอลกอฮอล์

2.2 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้วิธีมาเซอร์เลชั่น

2.3 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้วิธีกลั่นโดยใช้ไอน้ำ

2.4 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ตัวทำลาย

2.5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ

2.6 การนวด การอบสมุนไพร การเตรียม และการดูแลรักษาสุขภาพและผิวพรรณ

3 .ฝึกการปฏิบัติการนอกเวลา (20 ชั่วโมง)

3.1 กลุ่มที่ต้องการเน้นเรื่องการผลิต จะต้องทำการผลิตสินค้าอย่างน้อย 1 ชนิด(คิดสูตรใหม่ จนสามารถ

ผลิตออกมาเป็นสินค้าได้จริง)

3.2 กลุ่มที่ต้องการเน้นเรื่องดูแลสุขภาพ ต้องการดูแลลูกค้าอย่างน้อย 5 คน โดยใช้น้ำมันที่คัดเลือกเอง

และทำการบำบัด โดยการกำกับดูแลของอาจารย์