น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นต้น

หลักสูตรน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นต้น

Fundamental of Aromatherapy

ราคา 5,000 บาท
ระยะเวลา 65 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง
เวลาเรียน 8:00 - 17:00 น.

พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันหอมระเหย
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยตามมาตรฐานสากล
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเนื้อหาการสอนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
1.ภาคทฤษฎี ( 45 ชั่วโมง )

1.1 ความรู้เบื้องต้นและประวัติความเป็นมาของน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น ( 2 ชั่วโมง )
1.2 ความรู้เรื่องน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากพืช 22 ชนิด ( 14 ชั่วโมง )
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย
-การปลูก การเก็บเกี่ยว และการสกัดพืช 22 ชนิด
-สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย
-การวิเคราะห์คุณภาพ หรือ ตรวจสอบคุณภาพ
1.3 หลักเกณฑ์การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ( 4 ชั่วโมง)
– การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพตามทฤษฎีของอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ออฟ อโรมาโธยี แอนด์ ออสโมโลยี่ ( I.S.O.A. :   International School of Aromathology and Osmology ) แห่งประเทศ เยอรมนี   ซึ่งใช้หลักการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก
– หลักการแบ่งคนตามลักษณะของธาตุเจ้าเรือน ตามหลักอายุรเวทของไทย ซึ่งแบ่งเป็น ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
– หลักเกณฑ์การแบ่งน้ำมันหอมระเหย 22 ชนิด ตามหลัก I.S.O.A. และ ธาตุเจ้าเรือน

1.4 ชีววิทยาเบื้องต้น ( The Principle of Biology) ( 4 ชั่วโมง )
1.5 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น ( 10 ชั่วโมง )
– หน้าที่ของอวัยวะ ตลอดจนการทำงานของระบบ ต่างๆ ของร่างกาย
-โครงสร้างของผิวหนัง (Skin)
-ระบบโครงกระดูก ( Skeleton System)
-ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System )
-ระบบหายใจ (Respiratory System )
-ระบบประสาท ( Nervous System )
-ระบบไหลเวียนโลหิต ( Blood Circular System )
-ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
-ระบบขับถ่าย ( Urinary System )
-ระบบสืบพันธุ์ ( Reproductive System )
-ระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune System )
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี (The Principle of Biochemistry)
( 3 ชั่วโมง)
-อินทรีย์เคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอาหาร(Catabolism )
-อินทรีย์เคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารอาหาร
( Anabolism )
1.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(The Principle of Cosmetic Science) ( 4 ชั่วโมง )
-ครีมสำหรับผิวหนัง ( Cream )
-โลชั่นใส ( Microemulsion )
-สบู่เหลว หรือ แชมพู ( Shower gel , Shampoo )
1.8 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ดูแลสุขภาพ และข้อ
ควรระวังในการใช้ ( 3 ชั่วโมง )
1.9 การจัดการทางการตลาด ( 1 ชั่วโมง )
-การหาแหล่งงาน
-การจัดการเรื่องการตลาด
-การจำหน่ายและการให้บริการ

2. ภาคปฏิบัติ ( 20 ชั่วโมง )
2.1 การดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยและการเปรียบเทียบกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ได้จาก ธรรมชาติกับน้ำมันหอมระเหยที่ได้จาการสังเคราะห์ ( 4 ชั่วโมง )
2.2 ชมการสกัดน้ำมันหอมระเหยและการวิเคราะห์คุณภาพนอกสถานที่
( 8 ชั่วโมง)
2.3 การแปรรูปน้ำมันหอมระเหยไปเป็นผลิตภัณฑ์ ( 4 ชั่วโมง )
-การแปรรูปเป็นครีม ( Cream )
-การแปรรูปเป็นโลชั่นใส ( Microemulsion )
-การแปรรูปเป็น สบู่เหลว หรือ แชมพู ( Shower gel , Shampoo)
2.4 การใช้น้ำมันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพโดยวิธีต่างๆ
(โดยการสาธิต) ( 4 ชั่วโมง )
-โดยการอบสมุนไพร
-โดยการนวด
-โดยการแช่อาบ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
-รูปต้นไม้สมุนไพรตัวอย่าง
-ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย 22 ชนิด
-เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย
-เครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉายโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์
-เครื่องชั่ง เตาไฟฟ้า บีคเกอร์ ถ้วยตวง กระบอกตวง และสารสกัดจากสมุนไพร และสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการ
-เครื่องอบสมุนไพรโดยใช้ไอน้ำ เครื่องอบตัวด้วยไฟฟ้า เตียงนวดสมุนไพร เครื่องอบไอน้ำ หน้า และตัว