โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ จะจัดงาน Virtual Reunion 

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น. เพื่อการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องน้ำมันหอมระเหยไทย 

ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล 

น้ำมันหอมระเหยไทยมีสรรพคุณในการช่วยรักษาและป้องกันสุขภาพจากโรคโควิท 

เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนและทุกภาคส่วน หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาทาง Zoom 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนค่ะ